Partita e mol
Entreé, Menuett, Siciliana, Gigue
Autori: Giuseppe Antonio Brescianello,
Interpréti: Sarah Brisudová gitara 6. roč.,

16. Apr. 2024 absolventský koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya